App
Baixe o app gratuitamente
Ajuda
BRL

Sau khi đặt vé bao lâu thì vé được xuất?

Nếu bạn đặt vé trong khoảng 06:00-23:25 (GMT+8), chúng tôi sẽ thông báo tình trạng có sẵn của vé thông qua email trong vòng 15 phút sau khi đặt vé.

Hệ thống của Cục Quản lý Đường sắt không cho phép đặt vé sau 23:25 (GMT+8). Nếu bạn đặt vé sau thời gian này, chúng tôi sẽ cố gắng mua vé cho bạn vào 06:00 (GMT+8) ngày hôm sau khi hệ thống của Cục Quản lý Đường sắt mở cửa đặt vé. Tóm lại, chúng tôi sẽ thông báo tình trạng có sẵn của vé qua email trước 06:30 (GMT+8). Vui lòng chú ý theo dõi hộp thư đến và thông tin đặt vé của mình.